Všeobecné obchodní podmínky
fyzické osoby Ing.Petr Valouch,třída Míru 63, 779 00 OLOMOUC, IČ : 10620168
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop-servis.cz

1. Obchodní podmínky a smluvní strany
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014 a upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu prostřednictvím internetových stránek www.eshop-servis.cz.
Provozovatelem internetových stránek a prodávajícím je Ing.Petr Valouch,třída Míru 63, 779 00 OLOMOUC, IČ :10620168 (dále jen "prodávající").
Kupujícím může být buď spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.Za podnikatele je považován pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. Smlouva
Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu.
Při objednání vyplní kupující objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako spotřebitel (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ).
Vybere způsob platby a dodávky zboží.
Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a měnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky.
Po odeslání objednávky kupující obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky.
Objednávku může kupující zrušit nejpozději 24 hodin po objednání a to emailem na adresu servis.av@volny.cz .
Má se za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku). To znamená, že v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího nedojde odesláním objednávky ze strany kupujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím a prodávající není povinen kupujícímu objednané zboží dodat. O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.
Objednávka kupujícího je jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího není přístupná jiným subjektům. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.eshop-servis.cz.
Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky uvedené v přijetí nabídky, tj. zejména jakékoli dodatky či odchylky oproti nabídce zveřejněné prodávajícím v internetovém katalogu uvedené v objednávce odeslané kupujícím.

3. Cena
Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku.
Ceny uvedené v internetovém katalogu jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Do ceny je již zahrnut i poplatek za likvidaci elektroodpadu. Uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu, případně dobírečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy a platby zvoleném kupujícím.
Náklady na prostředky komunikace na dálku (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám.

4. Způsob platby
Způsob úhrady zboží je možný buď na dobírku nebo platbou předem na účet prodávajícího. Číslo účtu je 2900167630/2010, vedený je u Fio Banky. Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího nejpozději do 5 dnů od odeslání objednávky. Po tuto dobu mu bude také zboží rezervováno. V případě, že kupující nezaplatí cenu zboží v uvedené lhůtě, má se za to, že o zboží již nemá zájem a uplynutím 5 dnů od odeslání objednávky ruší objednávku.
Pokud se kupující rozhodne pro platbu převodem na účet, bude ho prodávající o připsání částky na účet a odeslání zboží informovat pomocí emailu.

5. Způsob dodání
Dodávka do domu u zásilek probíhá ve všední dnypodle doručovacích hodin dopravce s možností uložení a vyzvednutí na dodací poště, nebo nejbližším depu dopravce.
Ceny a další podrobnosti ohledně dopravy jsou obvykle sdělovány kupujícímu před potvrzením objednávky ze strany kupujícího v okamžiku vložení příslušného zboží do košíku.

6. Osobní odběr
Kupující se může rozhodnout pro osobní odběr části sortimentu za internetové ceny v kamenné prodejně. Aby to bylo možné, musí být na internetových stránkách vybrané zboží ve zvolené prodejně dostupné. V takovém případě je povinen kupující zboží vyzvednout  na příslušné prodejně nejpozději do tří dnů od odeslání objednávky a po tuto dobu prodávající rezervuje zboží za cenu uvedenou v okamžiku potvrzení objednávky na internetových stránkách v naší prodejně. V případě, že kupující zboží nevyzvedne  ve lhůtě tří dnů od odeslání objednávky, má se za to, že o zboží již nemá zájem a uplynutím dvou dnů od odeslání objednávky objednávku ruší. Zboží je možné vyzvednout až po zaplacení zboží předem na bankovní účet.. Kupující má právo si zboží v prodejně prohlédnout.

7. Převzetí zboží kupujícím
Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu, případně ochranné lepicí pásky . Jakékoliv zjištěné závady zapíše kupující do dokladu o zaplacení zboží, v případě pochybností o neporušenosti zboží kupující zásilku nepřevezme. Podpisem dokladu o zaplacení zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

8. Doklady
Spolu se zbožím kupující obdrží fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen .

9. Práva z vad a záruční podmínky
Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění a záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník) a platným Reklamačním řádem prodávajícího.

10. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má kupující – spotřebitel (ne však kupující - podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel doručit e-mailem na servis.av@volny.cz.


Prodávající doporučuje spotřebiteli, aby pro urychlení procesu spojeného s odstoupením od smlouvy použil pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář dostupný zde. V takovém případě potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí vyplněného formuláře.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na vlastní náklady.

Zakoupené zboží může spotřebitel zaslat nebo předat osobně v kamenné prodejně prodávajícího (viz "kontakty"). Zboží odeslané prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácený výrobek by měl být ve stavu, v jakém byl při převzetí spotřebitelem, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody), příslušenství a obalu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
V případě, že hodnota zboží bude snížena ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží, na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.
Pokud jsou se zakoupeným zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):
- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

11. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.
Abychom uspokojili co nejvíce zákazníků a zamezili spekulativním nákupům, vyhrazujeme si právo omezit počet kusů stejného produktu prodaných jedné osobě nebo firmě.

12. Osobní údaje
S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy.
Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon). Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese servis.av@volny.cz.

13. Zpětný odběr elektroodpadu
Eshop-servis provádí zpětný odběr elektroodpadu od svých zákazníků na své provozovně. Spotřebiče je možné bezplatně odevzdat také v tzv. sběrném dvoře, který je nejblíže bydlišti kupujícího.

14. Potvrzení souhlasu s VOP a reklamačním řádem
Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího.